100av.com mp4

100av.com mp4

神昏气怯者,证之静也。治小儿瘰未溃者,令内消;已破者,能收口,服此一月痊愈∶用直僵蚕半斤,先用清水洗三次,去锻石净,晒干炒枯。

长夏宜加甘苦辛温之药,以顺化成之气。然大青龙合桂麻而去芍加石膏,则水气不甚而挟热者宜之。

崔氏干大黄苦寒,以下热结。若寒加肉桂五分尤妙。

因思凡一切药,欲通乎脏气者,皆曰放舌底噙化,非舌能通百脉之窍乎?湿土为风木所克,郁则生热。

若白不从顶,红不敛颗,气血毒混而为一,元气弱也。 凡吐血鼻血以及上下一切血证,用百草霜,扫下研为细末,大人每服三钱,小儿每服一钱,糯米煎汤调下,三服立愈。

内有水饮,则水寒相搏,水留胃中,故干呕而噎射肺,故咳而喘。 刘守真谓用麻黄桂枝,必加凉药。

Leave a Reply